Tło 1

ZWROTY I REKLAMACJE

Zwroty

Ograniczenie prawa do odstąpienia
Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupuje rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według jego specyfikacji lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta).

Dodatkowe informacje
Z uwagi na fakt, że realizacja zlecenia rozpoczyna się w momencie jego przyjęcia do realizacji, a także zważywszy, że jest to świadczenie o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zleceniu lub ściśle związanych z jego osobą, konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zgodnie z Ustawą z dnia 2.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (Dz. U. nr 22 poz. 271, z późn. zm.).

Reklamacje

 1. Zleceniodawcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji niezwłocznie po otrzymaniu zamówionego towaru w przypadku:
  • niezgodności produktu ze złożonym zamówieniem
  • uszkodzeń przesyłek w trakcie transportu, pod warunkiem, że produkt zostanie zbadany w chwili dostawy w obecności kuriera firmy spedycyjnej oraz sporządzony zostanie protokół stwierdzający uszkodzenia, podpisany przez Zleceniodawcę i przedstawiciela firmy kurierskiej. Jak najszybciej należy również o tym fakcie powiadomić Sprzedawcę za pomocą poczty elektronicznej
  Reklamacje nie spełniające powyższego warunku nie będą rozpatrywane.
 2. Termin składania reklamacji dotyczących jakości druku wynosi 7 dni po otrzymaniu gotowego produktu. Reklamacje złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Podstawą reklamacji nie mogą być:
  • błędy w treści wynikające z błędnych plików dostarczonych przez Zleceniodawcę lub wykonanych przez Sprzedawcę i zaakceptowanych przez Zleceniodawcę
  • różnice kolorystyczne, jeżeli przed realizacją nie został dostarczony próbny wydruk koloru wykonany na maszynie i mediach przy użyciu których ma zostać wykonany właściwy nakład (dotyczy druku)
  • różnice kolorystyczne w przypadku malowania elementów farbami, jeżeli nie została przekazana informacja o danej farbie - rodzaj, marka, kolor
  • różnice kolorystyczne poniżej 5% nasycenia barw na odbitce próbnej
  • jakość druku, jeżeli nie została zwrócona 100% ilość wykonanego nakładu
  • różnice w wyglądzie produktów dostarczonych, a oglądanych w przesłanych ofertach, które mogą wynikać z indywidualnych ustawień komputera lub monitora Zleceniodawcy
  • opóźnienie lub niezrealizowany montaż, jeżeli wynika on ze złej informacji Zleceniodawcy dotyczącej warunków montażu lub braku obecności Zleceniodawcy w miejscu montażu, jeżeli obecność jest konieczna
  • zniszczenie lub zużycie wykonanych produktów spowodowane eksploatacją, czynnikami zewnętrznymi, nieodpowiednim zastosowaniem, ingerencją w produkt (samodzielne przeróbki, naprawy, montaże, instalacje)
 4. Z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych oraz procesu druku dopuszczalne są następujące odchylenia:
  • przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja do 2 mm
  • przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania) – tolerancja do 1 mm
  • przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 0,2 mm
  • różnic ilościowych i jakościowych zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu - nie przekraczające +/- 5% ilości zamówionej
 5. Reklamacja musi być złożona pisemnie za pomocą formularza reklamacyjnego.
 6. W przypadku umów zawieranych ze Zleceniodawcami nie będącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, na podstawie art. 558 §1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmii jest wyłączona.

NA SKRÓTY
POMOC
ARCHIPELAGIA